Plan van aanpak versnelling woningbouw

Altena – Op 11 februari 2020 heeft de SGP een motie ingediend, mede ondertekend door het CDA, Altena Lokaal, Progressief Altena, Christen Unie, VVD en BSA.

In de motie staat:

1. Naast de Woonvisie een actieplan op te stellen waarin concreet omschreven staat welke stappen het college op korte en ook langere termijn gaat ondernemen om het woningaanbod te vergroten, passend bij de woonbehoefte per kern.

2. Dit actieplan uiterlijk 1 juni 2020 aan te bieden aan de raad, zodat deze kan worden geagendeerd ter bespreking aan de Altenatafel.

Deze motie is unaniem door de raad aangenomen. Het college ondersteunt deze motie. Het college vindt het een goede aanvulling op het reeds uitgevoerde woningbehoefte onderzoek en het proces wat al was ingezet voor het opstellen van de woonvisie.

Doel Het doel van dit plan van aanpak is om een actielijst te maken met daarin een aantal plannen waarop in het komend jaar nadrukkelijk gestuurd wordt op het behalen van resultaat. Het uiteindelijke doel is om de harde plancapaciteit te verhogen. Op dit moment hebben we voor de woningbouwopgave tot 2029 47% harde plancapaciteit. Dit percentage moet omhoog om de woningbouwopgave te kunnen realiseren.

Analyse

Analyse van het overzicht Het is onmogelijk om alle 80 woningbouwplannen op de actielijst te zetten. Om deze reden moet er onderscheid gemaakt worden naar waar sturing en het behalen van resultaat meer nodig is dan op andere locaties. Van alle 21 kernen is gekeken naar de woningbouwplannen die er liggen in relatie tot de woningbehoefte voor de komende 10 a 15 jaar van de desbetreffende kern. De woningbehoefte is niet alleen het aantal woningen in een kern, maar is nader gedefinieerd in koop en huur en in prijsklasse. Door de woningbouwplannen naast de woningbehoefte te leggen wordt inzichtelijk of er voldoende woningen worden gerealiseerd in de juiste categorie. Daarna is gekeken naar de fase waarin een plan zich bevindt. Er kunnen in een kern wel voldoende plannen zijn, maar als de procedures nog gestart moet worden, dan is er toch actie nodig.

Uit de analyse blijkt dat er met name in de volgende kernen te weinig harde plannen zijn om te voorzien in de woningbehoefte: Almkerk Genderen Hank Veen Werkendam Wijk en Aalburg Woudrichem

In de andere kernen is voldoende harde plancapaciteit aanwezig om (op korte termijn) te voldoen aan de woningbehoefte van de desbetreffende kern. Dit wil niet zeggen dat hier geen nieuwe woningbouwplannen ontwikkeld hoeven te worden of dat lopende plannen stil moeten komen te liggen. De noodzaak om in deze kernen op dit moment extra actie te ondernemen is minder groot dan in de hiervoor genoemde kernen.

Kernen nader bekeken

In Almkerk is een behoefte van ongeveer 150 woningen. Op dit moment zijn 40 woningen in een plan vastgelegd. Daarmee blijft het aantal plannen ver achter de woningbehoefte die er is. Daarnaast is het ook nog zo dat de procedures van de plannen die er zijn nog moet starten.

Als alle plannen in Genderen worden gerealiseerd, dan wordt voldaan aan de woningbehoefte. Het knelpunt bij Genderen is dat de procedure van de woningbouwplannen nog moet starten. Dus dat feitelijke realisatie nog even duurt.

Hank heeft niet veel woningbouwplannen. De behoefte is hoger dan dat er plannen zijn. De Roode Camer is de uitbreidingswijk. Door andere keuze voor het leggen van de wateropgave en een gewenste andere verkaveling is voor een gedeelte van het plan een nieuw bestemmingsplan nodig. Het andere deel is nagenoeg geheel gerealiseerd.

In Veen is in aantallen gezien voldoende aanbod. Alleen is dit aanbod zeer eenzijdig, nl. dure koop. Woonlinie is voornemens om in de Eng een aantal vrije kavels om te zetten. Daarvoor in de plaats wil men 50 woningen realiseren waarvan 25 sociale huur 15 middenhuur en 10 goedkope koop.

Werkendam heeft voldoende plannen om te voorzien in de behoefte. Maar veel plannen zijn nog in procedure, waardoor er op dit moment te weinig woningen in aanbouw zijn. Locatie de Burcht is een locatie die al jaren loopt, maar waarbij onlangs overeenstemming met partijen is bereikt, waardoor de bestemmingsplanprocedure doorlopen kan worden. Locatie achter de Schans zorgt voor een woningbouwprogramma dat op binnenstedelijke locaties lastiger te realiseren is.

In Wijk en Aalburg wordt regelmatig gebouwd, maar het aanbod is vaak in de middeldure en dure koop. Met name plannen die een aanbod hebben in de huur of goedkope koop, voorzien in een behoefte in Wijk en Aalburg.

Voor Woudrichem zijn voldoende plannen om in de woningbehoefte te voorzien, echter ook hier zijn het geen harde plannen. Het plan op ‘t Loev zorgt voor voldoende woningen in de komende jaren. Het belang om daadwerkelijk op deze plek te kunnen bouwen is daarmee groot. Echter zijn de te ondernemen stappen hierin klein. Het is wachten op een zitting bij de Raad van State.

Acties

Uit de hiervoor genoemde analyse volgt dat aan 7 kernen en 10 nieuwbouwplannen extra prioriteit wordt gegeven. Dit betekent dat hiervoor ambtelijke capaciteit beschikbaar is gesteld, om daarmee de gemeentelijke voortgang te borgen. Daarbij zijn wij mede afhankelijk van de voortvarendheid van de ontwikkelende partijen, omgeving en dergelijke. Echter vanuit de gemeente is zowel ambtelijk als bestuurlijk de commitment om deze plannen zo snel als mogelijk in de realisatiefase te krijgen.

Dit vind je misschien ook leuk...